Deklaracja dostępności

Pracownia Badań nad Procesem Uczenia Się (Learning Lab) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://learning.home.amu.edu.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego
 • Pliki PDF – staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie, jednak materiały naukowe mają czasem tylko taki format

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-18
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Przybyła
 • E-mail: tomaszp@amu.edu.pl

Każdy ma prawo

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dziekan WSE UAM
 • Adres: Szamarzewskiego 89 bud. D, 60-568 Poznań
 • E-mail: wse@amu.edu.pl
 • Telefon: 61 829 23 31

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Comments are closed.